bg

Bài tập tình huống Môn GDCD Lớp 8

Bài 1 : Tôn trọng lẽ phải

Bài 2: Liêm khiết

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài 4: Giữ chữ tín

Bài 5: Pháp luật và kỉ luật

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

Bài 10: Tự lập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam