bg

Giải bài tập SGK HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp - CTST Lớp 7

Chủ đề 1: Rèn luyện thói quen

Chủ đề 2: Rèn luyện sự kiện trì và chăm chỉ

Chủ đề 3: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

Chủ đề 4: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

Chủ đề 5: Chi tiêu có kế hoạch

Chủ đề 6: Sống hòa hợp trong cộng đồng

Chủ đề 7: Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Chủ đề 8: Tìm hiểu các nghề ở địa phương

Chủ đề 9: Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động