bg

Giải bài tập SGK HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp - KNTT Lớp 7

Chủ đề 1: Em với nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 5. Em với gia đình

Chủ đề 6: Em với công đồng

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

Chủ đề 9: Hiểu bản thân - chọn đúng nghề