bg

Giải bài tập SGK Môn Sinh Lớp 8

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 1

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

Tải 10 đề thi giữa kì 1 Sinh 8

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 3

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 3

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 4

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 4

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 5

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 5

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 6

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 6

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1

Tải 20 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

Tải 25 đề thi học kì 1 Sinh 8

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 7

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 7

CHƯƠNG VIII: DA

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 8

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 8

Tải 10 đề thi giữa kì 2 Sinh 8

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 9

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 9

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 10

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 10

CHƯƠNG XI: SINH SẢN

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 11

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 11

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2

Tải 20 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2

Tải 25 đề thi học kì 2 Sinh 8