bg

Sách bài tập Địa lí - Chân trời sáng tạo Lớp 10

Chương 1: Sử dụng bản đồ

Chương 2: Trái Đất

Chương 3: Thạch quyển

Chương 4. Khí quyển

Chương 5. Thủy quyển

Chương 6. Sinh quyển

Chương 7. Một số quy luật của vỏ địa lí

Chương 8: Địa lí dân cư

Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

Chương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh