bg

SGK nâng cao Môn Hóa Lớp 11

CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ

CHƯƠNG III: NHÓM CACBON

CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO

CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO

CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC