bg

Trắc nghiệm Môn KHTN - Cánh Diều Lớp 7

Chủ đề 1. Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

Chủ đề 2. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chủ đề 3. Phân tử

Chủ đề 4. Tốc độ

Chủ đề 5. Âm thanh

Chủ đề 6. Ánh sáng

Chủ đề 7. Tính chất từ của chất

Chủ đề 8. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chủ đề 9. Cảm ứng ở sinh vật

Chủ đề 10. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chủ đề 11. Sinh sản ở sinh vật

Chủ đề 12. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất