Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền trước của số 78 là:

A. 87                                     B. 77                          

C. 79                                     D. 86

Câu 2. Số 65 được đọc là:

A. Sáu lăm                             B. Sáu mươi năm

C. Sáu mươi lăm                     D. Sáu năm

Câu 3. Tổng của 46 + 38 là:

A. 84                                     B. 74                          

C. 75                                     D. 83

Câu 4. Lan cho Thu 12 viên phấn thì Lan còn lại ba chục viên phấn. Lúc đầu Lan có số viên phấn là?

A. 15 viên                              B. 18 viên                 

C. 52 viên                              D. 42 viên

Câu 5. 5 dm + 37 cm = ……..

A. 87                                     B. 42 cm                   

C. 42 dm                               D. 87 cm

Câu 6. Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 2                                       B. 3                            

C. 4                                       D. 5

Câu 7. Kết quả của phép tính sau là 53 – 8 + 17 = …….

A. 45                                    B. 52                          

C. 63                                    D. 62

Câu 8. 23 giờ còn được gọi là:

A. 10 giờ đêm                       B. 11 giờ đêm                      

C. 11 giờ trưa                        D. 10 giờ sáng

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 34                 

b) 29 + 48                 

c) 71 – 25                  

d) 100 – 73

Câu 2. Xem tờ lịch tháng 11, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

      - Tháng 11 có …….. ngày.

      - Ngày 17 tháng 11 là thứ ……..…

      - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ ………………………

      - Tháng 11 có…… ngày chủ nhật, đó là các ngày……………………

Câu 3. Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

6. C

7. D

8. B

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 34                  b) 29 + 48                  c) 71 – 25                   d) 100 – 73

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Xem tờ lịch tháng 11, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

      - Tháng 11 có …….. ngày.

      - Ngày 17 tháng 11 là thứ ……..…

      - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ ………………………

      - Tháng 11 có…… ngày chủ nhật, đó là các ngày……………………

Phương pháp giải

Xem tờ lịch tháng 11 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

      - Tháng 11 có 30 ngày.

      - Ngày 17 tháng 11 là thứ .

      - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ Bảy

      - Tháng 11 có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

Câu 3. Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Cân nặng của Minh = Cân nặng của mẹ - 29 kg

Lời giải chi tiết

Cân nặng của Minh là

58 – 29 = 29 (kg)

Đáp số: 29 kg

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức: Số bị trừ - số trừ = hiệu

Lời giải chi tiết

Trong một hiệu, nếu giữ nguyên số trừ và bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu giảm đi 9 đơn vị.

Hiệu của hai số khi đó là 74 – 9 = 65