Vận dụng

Trong máy tính thường có một số tệp bài hát nhiều nơi. Hãy tim và di chuyển tất car tệp bài hát tới thư mục music và tổ trức thành các thư mục con, phân loại theo cách mà em muốn để tiện truy cập.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện theo các bước đã học.

Video hướng dẫn: