Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 7

Khởi động

Em hãy lựa chọn một số thiết bị dưới đây để ghép thành một máy tính.


Lời giải chi tết:

Các thiết bị ghép thành một máy tính là: 3, 5, 6, 7, 8

Hoạt động

Các thành viên trong gia đình máy tính sẽ giới thiệu về mình. Em nhận ra chúng có điểm gì khác nhau không?

Lời giải chi tiết:

Điểm khác giữa các thành viên trong gia đình máy tính:

 Máy tính để bàn: Có thân máy, màn hình, bàn phím, chuột máy tính tách rời

 Máy tính xách tay: Bàn phím, chuột, màn hình được gắn với thân máy, nhỏ gọn hơn máy tính để bàn

 Máy tính bảng: Nhỏ gọn hơn máy tính xách tay, màn hình cảm ứng vừa là chuột vừa là bàn phím

 Điện thoại thông minh: nhỏ gọn hơn máy tính bảng

Câu hỏi tr 8

Hoạt động

Em hãy chỉ ra thân máy, màn hình, bàn phím và chuột của từng loại máy tính trong các Hình 1, 2, 3 và 4 dưới đây.

Lời giải chi tiết:

 

 

Câu hỏi tr 9

Luyện tập

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1) Máy tính để bàn có 4 thành phần cơ bản gắn liền với nhau.

2) Máy tính xách tay có bàn phím, chuột cùng gắn trên thân máy, còn màn hình đóng, mở được.

3) Máy tính bảng có 4 thành phần rời nhau.

4) Điện thoại thông mình giống máy tính bảng nhưng kích thước lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2) đúng

Luyện tập

Hình 5 dưới đây là một chiếc máy tính để bàn. Em thấy nó có những điểm gì khác so với những máy tính để bàn thông thường?

 

Lời giải chi tiết:

 

Máy tính để bàn All in one chỉ có một màn hình máy tính và bàn phím cùng con chuột để sử dụng, phần thân máy bị lược bỏ hoàn toàn.