bg

Bài tập tình huống Môn GDCD Lớp 9

Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Bài 4: Bảo vệ hoà bình

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Bài 15: Vì phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật