bg

Ôn tập hè Môn Toán Lớp 4

Đề ôn tập hè Toán 4

Chủ đề 1: Các phép tính với số tự nhiên

Chủ đề 2. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

Chủ đề 3. Phân số - Các phép tính với phân số

Chủ đề 4. Các đơn vị đo đại lượng

Chủ đề 5 Bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, hiệu - tỉ