bg

Ôn tập hè Môn Toán Lớp 6

Chủ đề 1. Tập hợp

Chủ đề 2: Số tự nhiên. Dấu hiệu chia hết

Chủ đề 3. Ước và bội. Số nguyên tố và hợp số. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố

Chủ đề 4. Ước chung, ước chung lớn nhất. Bội chung, bội chung nhỏ nhất

Chủ đề 5. Các phép toán với số nguyên

Chủ đề 6. Phân số. Các bài toán về phân số

Chủ đề 7. Số thập phân

Chủ đề 8. Một số hình phẳng

Chủ đề 9. Trục đối xứng. Tâm đối xứng

Chủ đề 10. Những hình hình học cơ bản