bg

Đề thi - đề kiểm tra Môn Hóa Lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 9

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 – Hóa học 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 9

Đề thi giữa học kì - Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 9