bg

Đề thi - đề kiểm tra Môn Sinh Lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 3

Đề thi giữa kì 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 4

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 5

Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1

Đề thi học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 6

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 7

Đề thi giữa kì 2

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 8

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 8

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 9

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 9

Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2

Đề thi học kì 2